Clubreglement - Règles du club

Version française en dessous.


 

Art 1 : De toegang tot het terrein is voorbehouden aan de leden die hun lidgeld betalen.


Art 2 : De bezoekende piloten uit andere clubs zijn toegelaten mits toestemming van het Bestuur en mits voorleggen van een geldige vergunning. Ze zijn onderworpen aan het clubreglement. Bij herhaalde bezoeken zal het lidmaatschap aan Apollo Flyers dienen betaald te worden.


Art 3 : Ieder lid zal de reglementering van de circulaire van de Luchtvaart GDF 01-3 , 4de Editie van 1 juni 2005 naleven. Deze wordt uitgehangen in het clubhouse.


Art 4 : De toegelaten modelvliegtuigen :
- Deze zijn allen van Categorie 1 met een beperking van het gewicht tot 12 Kg en een maximale totale cilinderinhoud van 50 cc voor 2-takt of voor 4-takt motoren.
- Helikopters.
- Zweefvliegtuigen en elektrisch aangedreven modellen.

De toestellen die niet beantwoorden aan deze gegevens, worden niet gedekt door de verzekering en zullen bijgevolg op het terrein verboden worden.


Art 4a: De vlieguren :
Er mag elke dag gevlogen worden. Evoluties met modellen, aangedreven door een motor met interne verbranding zijn niet toegelaten na 19u en op zondagen. De evoluties met elektrische- en zweefmodellen zijn onbeperkt.


Art 5 : Het aantal modellen, aangedreven door een ontploffingsmotor wordt beperkt tot 2 op hetzelfde ogenblik in de lucht, waarvan maximum 2 helikopters. De evoluties met elektrische- en zweefmodellen zijn onbeperkt.


Art 6 : Het is verboden om gelijktijdig dezelfde frequenties te gebruiken. Iedere modelpiloot die zijn toestel wenst te besturen of na te kijken, moet steeds in het bezit zijn van de frequentiespeld. In geval van een ongeval of een crash wegens het nalaten hiervan, is de modelpiloot, die zijn speld niet opstak, verantwoordelijk. Voor installaties op 2.4 GHZ moet geen frequentiespeld gebruikt worden.

 
Art 7 : Iedere modelpiloot moet zich bewust zijn van het mogelijk gevaar van een modelvliegtuig  en van elektronisch- en radiomateriaal in slechte staat. Het is dus vanzelfsprekend dat de nodige controles uitgevoerd worden voor het oplaten van de modellen.


Art 7a : Het geluidsniveau van alle modellen en hun evoluties worden beperkt tot 74 en 72 Dba en zoals bepaald in de vergunning van 20/02/1997, ref 36.807BP. Een kopie van deze vergunning ligt ter inzage in het clubhouse. De geluidsmetingen voor heli’s worden voortaan genomen gedurende 15 seconden, wanneer het toestel hoovert op 1 meter hoogte. Het volstaat dat de piloot de combinatie pitch/motor gebruikt die voldoende is om het toestel stabiel in de lucht te houden. Dit moet niet noodzakelijk volgas zijn. Indien de meting 74 Dba aanduidt wordt het toestel toegelaten.


Art 8 : Er wordt van elke modelpiloot vereist dat hij zijn toestel op een veilige manier laat evolueren om eventuele ongevallen te vermijden. Het overvliegen van personen, wagens, woningen is formeel verboden. De evoluties op lage hoogte kunnen enkel gebeuren boven de vliegzone en bij de start en de landing. De vliegzone, zoals aangetoond in het clubhouse, moet strikt gerespecteerd worden. Bij overtredingen zal aan de betrokken modelpiloot vliegverbod worden opgelegd.
De modelpiloten moeten gegroepeerd zijn bij het besturen van hun toestellen, zowel bij de start, bij het vliegen zelf als bij de landing. De landing wordt aangekondigd en elk landend toestel of elk toestel in moeilijkheden, heeft voorrang bij het binnenkomen. Het Bestuur zal de evoluties verbieden met toestellen die niet beantwoorden aan deze voorwaarden en aan de modelpiloten, waarvan het vliegen als gevaarlijk bestempeld wordt.


Art 9 : De vluchten met helikopters worden beperkt tot twee helikopters die op hetzelfde moment in de lucht zijn. Zij kunnen alleen plaatsvinden wanneer er zich geen andere modellen met ontploffingsmotor in de lucht bevinden. Op zaterdag tussen 12u en 14u is het terrein exclusief voorbehouden aan de helikoptervluchten en dit vanaf het ogenblik dat er één helikopterpiloot zijn toestel wenst te besturen. Tijdens de andere vlieguren kunnen er maximaal 2 helikopters evolueren op hetzelfde moment, na afspraak met de andere modelvliegers. Hun vluchtduur wordt dan beperkt tot 15 minuten per sessie.


Art 10 :  Bij een crash zal de zoekzone door geen modellen overvlogen worden en zal men het grootste respect vertonen voor eigendommen, personen e.a. Het zoeken zelf zal gebeuren door één, max twee personen, terwijl de piloot aanduidingen kan geven.


Art 11 : De opleidingsvluchten zijn enkel mogelijk onder toezicht van een ervaren modelpiloot. Pas na het behalen van het veiligheidsbrevet of akkoord van zijn instructeur, zal de leerling alleen kunnen evolueren.


Art 12 : Daar modelvliegen eventueel hinder kan veroorzaken, is het de verantwoordelijkheid van iedereen het reglement en de vliegzone strikt te respecteren.


Art 13 : Indien er geen lid van de beheerraad aanwezig is, kan de meest ervaren modelpiloot  fungeren als vluchtleider. Daarbij heeft hij dezelfde bevoegdheid om eventuele overtredingen te sanctioneren als het Bestuur, met name tot het uitvaardigen van een vliegverbod.


Art 14 : Alleen modelpiloten die hun toestel oplaten mogen zich op de piste bevinden. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om mogelijke bezoekers achter de omheining te houden. De piloot die een bezoeker meeneemt op het vliegterrein is zelf verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.


Art 15 : Eerste hulp :
Een verbandkist type camping die beantwoordt aan de voorwaarden van het KB van 29/10/71 en een brandblusser type auto zullen zich op het terrein bevinden.

 

Klik hier om een digitale versie (pdf) te downloaden.


 

Art.1: L' accès au terrain du club est réservé aux seuls membres du club en règle de cotisation.


Art.2 : Les membres d'un club étranger sont admis avec l' autorisation de la direction du club à la condition d' être en possession de leur carte de membre de la fédération en cours de validité. Ils sont impérativement soumis au règlement de notre club. En cas de retours fréquents, ils seront obligés de payer la cotisation à Apollo Flyers.


Art.3 : Chaque membre du club s' engage à respecter les réglementations émises par l' administration de l' aéronautique (voir circulaire GDF 01- 3,4 juin 2005) affichées au clubhouse.


Art.4 : Les catégories d' aéromodèles autorisés ( voir circ.GDF 01 point 3) dans notre club sont exclusivement  :
- Les aéromodèles de la catégorie 1 avec toutefois une limitation du poids de 12 kg et une cylindrée totale (des) moteur(s) à combustion à 50cc , 2 temps ou 4 temps .
- Les hélicoptères.
- Les planeurs et les modèles électriques.

Les aéromodèles ne répondant pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus ne seront donc pas couverts par l' assurance fédérale. Tout contrevenant se verra interdire le droit de voler au terrain du club.


Art.4a : Heures de vol : Tous les jours de la semaine pour les avions à moteur à combustion interne, de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf le dimanche. Les évolutions des planeurs et des modèles à moteur électrique sont illimitées.


Art.5 : Le nombre d' aéromodèles à moteur à combustion interne évoluant simultanément est fixé à deux dont maximum deux hélicos. Planeur et électrique illimité.


Art.6 : Chaque pilote-aéromodéliste est tenu d' être en possession de la pince indiquant la fréquence d' émission de son émetteur lorsqu'il utilise celui-ci, ceci afin d' éviter d' utiliser simultanément deux émetteurs fonctionnant sur la même fréquence. Le pilote n' ayant pas mis sa pince sera responsable. La pince sera remise sur le tableau, après chaque vol. Les installations de 2.4 GHz ne sont pas tenues par cette règle.


Art.7 : Chaque pilote-aéromodéliste doit être conscient du danger potentiel que représente un aéromodèle en mauvais état, ou un matériel radioélectrique de télécommande ne répondant pas aux normes en vigueur ou d'un fonctionnement douteux.


Art.7a : Le niveau sonore émis par le modèle ne dépassera pas 74 et 72 Dba, mesuré à une distance de 7 mètres comme prévu dans l’autorisation du 20/02/1997, ref 36.807BP. Une copie se trouve dans la caravane. Les évolutions des modèles à moteur explosion sont limitées à 2 avions, volant en même temps. Les contrôles sonores des hélicos seront prises pendant 15 secondes, modèle à 1 m de hauteur , combinaison Pitch/moteur suffisant pour tenir le modèle en vol stationnaire stable. Le plein gaz n’est pas nécessaire pour ce contrôle.
La direction du club se réserve le droit d' interdire les évolutions d' aéromodèles qui ne présenteraient pas le maximum  de garanties de sécurité, d’ émission de bruit sonore et aux pilotes dont les évolutions seront jugées dangereuses.


Art.8 : Chaque pilote-aéromodéliste doit, à tout moment, prendre le maximum de précautions afin d' éviter tout risque d' accident. Les évolutions des aéromodèles s' effectueront  strictement selon les prescriptions de la circulaire GDF 01 point 6. Le survol de personnes, véhicules, habitations, est formellement interdit. Les pilotes doivent respecter la zone de vol (se référer au plan affiché dans le clubhouse). Les évolutions à basse altitude ne sont autorisées que durant les phases de décollage et d' atterrissage et au-dessus de la zone de vol. Les pilotes restent groupés pendant leurs vols. Les atterrissages seront annoncés et les avions atterrissants ou en difficultés ont la priorité. La direction se réserve le droit d’interdire le vol aux pilotes qui ne respectent pas ces conditions.

Art.9 : Les vols d’hélicos sont limités à deux modèles évoluant en même temps et ne sont permis que quand il n‘y a pas d’autres modèles à moteur à combustion interne en l’air. Le samedi entre 12h et 14h les vols d’hélicoptères sont prioritaires du moment qu’un pilote hélico désire faire voler son modèle, aux vols d’autres avions. Ces vols sont limités à 15 minutes par session.

Art. 10 : En cas de crash, la zone de recherche ne sera survolée par aucun avion. On aura le plus grand respect pour les propriétés et les personnes.
La recherche sera faite par deux personnes au maximum. Le pilote donnant des instructions nécessaires.

Art.11 : Les vols d' instruction seront guidés par des pilotes expérimentés. Seulement après avoir obtenu le brevet élémentaire ou la permission de son instructeur, l' élève pourra évoluer seul.

Art. 12 : La pratique de l’aéromodélisme peut causer des nuisances. C'est la responsabilité de chacun de respecter le règlement et la zone de vol.

Art. 13 : Le pilote le plus expérimenté pourra fonctionner comme chef de vol. En l' absence de membres du comité, il a les mêmes pouvoirs d' interdire les évolutions en cas de problèmes ou non respect du règlement.

Art. 14 : L' accès à la piste est strictement réservé aux pilotes modélistes qui font évoluer leur avion. C' est la responsabilité de chacun de garder les visiteurs derrière le filet de sécurité. Le pilote amenant un visiteur, sera à lui seul responsable en cas d' accident.

Art. 15 : Premier secours : Une trousse de premier secours du type KB de 29/10/71 et un extincteur sont disponible au terrain.

 

Cliquez ici pour télécharger une version digitale (pdf).