Reglement

VZW. APOLLO reglement

124, S Stientjeslaan

8790 Waregem


Art 1 : De toegang tot het terrein is voorbehouden aan de leden die hun lidgeld betalen.

 

Art 2 : De bezoekende piloten uit andere clubs zijn toegelaten mits toestemming van het Bestuur en  mits voorleggen van een geldige vergunning en van hun federatiekaart. Ze zijn onderworpen aan het clubreglement. Bij herhaalde bezoeken zal het lidmaatschap aan APOLLO FLYERS dienen betaald te worden.

 

Art 3 : Ieder lid zal de reglementering van de circulaire van de Luchtvaart van GDF 01-3 mei 94 naleven. Deze wordt uitgehangen in het clubhouse. Er worden alleen nieuwe leden toegelaten die elektrisch vliegen.

 

Art 4 : De categorieën van toegelaten modelvliegtuigen bij APOLLO FLYERS zijn als volgt ( zie circulaire p 3 ) :

       - Vliegtuigmodellen van Categorie 1 met een beperking van de cilinderinhoud tot 50 cc voor 2-takt en voor            4-takt motoren met een maximum vlieggewicht van 12kg.

       - Helikopters.

       - Zweefvliegtuigen en elektrisch aangedreven modellen.

       De toestellen die niet beantwoorden aan deze gegevens, worden niet gedekt door de verzekering en zullen bijgevolg op het terrein verboden worden.

 

Art 5 : Het aantal modellen, aangedreven door een ontploffingsmotor wordt beperkt tot 2 op hetzelfde ogenblik in de lucht, of maximum 2 helikopters. De evoluties met elektrische- en zweefmodellen zijn beperkt tot 5 modellen op hetzelfde moment.

 

Art 6 : Iedere modelpiloot die zijn toestel wenst te besturen of na te kijken, moet steeds in het bezit zijn van de frequentiespeld. In geval van een ongeval of een crash wegens het nalaten hiervan, is de modelpiloot, die zijn speld niet opstak, verantwoordelijk. De speld dient onmiddellijk na de vlucht  teruggeplaatst te worden op het bord. Bij gebruik van 2,4 Ghz volstaat een gewone controle van het toestel voor de vlucht.

 

Art 7 : Iedere modelpiloot moet zich bewust zijn van het mogelijk gevaar van een modelvliegtuig  en van elektronisch- en radiomateriaal in slechte staat. Het is dus vanzelfsprekend dat de nodige controles uitgevoerd worden voor het oplaten van de modellen.

Het geluidsniveau van alle modellen wordt beperkt tot 78 Dba op 7 meter afstand, gemeten op 1 meter hoogte, op 90° recht op de uitlaat en aan de kant van de uitlaat. Tijdens de overgangsuren, op zon- en feestdagen wordt het geluidsniveau beperkt tot 74 Dba.

Het Bestuur zal de evoluties verbieden met toestellen die niet beantwoorden aan deze voorwaarden en aan de modelpiloten, waarvan het vliegen als gevaarlijk bestempeld wordt.

De vluchturen worden beperkt tot:

       Alle dagen van de week voor  toestellen met ontploffingsmotor, en zweef- en elektrisch aangedreven modellen  van 9u tot een half uur voor zonsondergang.

       Zon- en feestdagen enkel voor zweef- en elektrisch aangedreven modellen, van 9u tot een half uur voor zonsondergang.

 

Art 7 bis : Elk nieuw toestel zal gecontroleerd worden op geluidsniveau en veiligheid en ingeschreven worden in een register. Elk toestel zal voorzien zijn van het federatienummer van de eigenaar. Dit nummer wordt aangebracht op een duidelijk zichtbaar gedeelte van het modelvliegtuig. De piloot moet steeds in het bezit zijn van zijn controlekaart.

 

Art 8 : Er wordt van elke modelpiloot vereist dat hij zijn toestel op een veilige manier laat evolueren om eventuele ongevallen te vermijden.  Alle actieve leden zullen zo spoedig mogelijk het veiligheidsbrevet moeten behalen.  De evoluties van de modelvliegtuigen zullen gebeuren zoals voorgeschreven in de circulaire GDF-01 p 6, van het Bestuur de Luchtvaart. Het overvliegen van personen, wagens, woningen is formeel verboden. De evoluties op lage hoogte kunnen enkel gebeuren boven de vliegzone en bij de start en de landing.

De vliegzone, zoals aangetoond in het clubhouse, moet strikt gerespecteerd worden. Bij overtredingen zal aan de betrokken modelpiloot het luchtruim worden ontzegd.

De modelpiloten moeten gegroepeerd zijn tijdens de evoluties van hun toestellen, zowel bij de start, bij het vliegen zelf als bij de landing. De landing wordt aangekondigd en elk landend toestel of elk toestel in moeilijkheden, heeft voorrang bij het binnenkomen.

 

Art 9 :  Bij een crash zal de zoekzone door geen modellen overvlogen worden en zal men het grootste respect vertonen voor eigendommen, personen e.a. Het zoeken zelf zal gebeuren door één, max twee personen, terwijl de piloot aanduidingen kan geven.

 

Art 10 : De opleidingsvluchten zijn enkel mogelijk onder toezicht van een ervaren modelpiloot. Pas na het behalen van zijn elementair vliegbrevet of na toestemming van zijn leermeester, zal de leerling alleen kunnen evolueren.

 

Art 11 : Daar modelvliegen eventueel hinder kan veroorzaken, is het de verantwoordelijkheid van iedereen het reglement strikt te respecteren.

 

Art 12 : De meest ervaren modelpiloot kan fungeren als vluchtleider, vanaf het ogenblik dat 5 modellen (2 thermische en 3 andere) op hetzelfde ogenblik evolueren. Daarbij heeft hij dezelfde bevoegdheid om eventuele overtredingen te sanctioneren als het Bestuur, met name tot het uitvaardigen van een vliegverbod.

 

Art 13 : Alleen modelpiloten die hun toestel oplaten mogen zich op de piste bevinden. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om mogelijke bezoekers achter de omheining te houden. De piloot die een bezoeker meeneemt op het vliegterrein is zelf verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.

 

Art 14 : Eerste hulp :

Een verbandskist type camping volgens de voorwaarden van het KB van 29/10/71 en een brandblusser type auto zullen zich op het terrein bevinden.

 

 

Ondergetekende………………………………………………………………...verklaart kennis genomen te hebben van dit reglement.

Ik aanvaard de voorwaarden zoals voorgeschreven in dit reglement. Ik bevestig mijn akkoord met de beslissingen van het Bestuur en de Vluchtleider. Ik zal de opgelegde vlieguren , geluidsemissievoorwaarden en vliegzone onvoorwaardelijk respecteren.

Bij eventuele ongevallen of een procesverbaal, opgemaakt wegens het niet respecteren van dit reglement zal ikzelf verantwoordelijk gesteld worden en instaan voor de gevolgen hiervan.

 

Gelezen en goedgekeurd,

 

 

APOLLO Flyers: REGLEMENT

124, S Stientjeslaan

8790 Waregem

 

Art.1: L' accès au terrain du club est réservé aux seuls membres du club en règle de cotisation.

 

Art.2 : Les membres d'un club étranger sont admis avec l' autorisation de la direction du club à la condition d' être en possession de leur carte de membre de la fédération en cours de validité. Ils sont impérativement soumis au règlement de notre club.

 

Art.3 : Chaque membre du club s' engage à respecter les réglementations émises par l' administration de l' aéronautique (voir circulaire GDF 01- 3 mai 1994) affichées au clubhouse et dont il a personnellement reçu un exemplaire. Seul les nouveaux membres volant en électrique seront admis.

 

Art.4 : Les catégories d' aéromodèles autorisés ( voir circ.GDF 01 point 3) dans notre club sont exclusivement  :

       - Les aéromodèles de la catégorie 1 avec toutefois une limitation de la cilindrée totale (des) moteur(s) à                  combustion 2 temps à 50 cc et 4 temps à 50 cc. Poids maximum de 12 kg.

       - Les hélicoptères.

       - Les planeurs.

Les aéromodèles ne répondant pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus ne seront donc pas couverts par l' assurance fédérale. Tout contrevenant se verra interdire le droit de voler au terrain du club.

 

Art.5 : Le nombre d' aéromodèles à moteur à combustion interne évoluant simultanément est fixé à deux au maximum ou deux hélicos. Planeur et électrique illimité.

 

Art.6 : Chaque pilote-aéromodéliste est tenu d' être en possession de la pince indiquant la fréquence d' émission de son émetteur lorsqu'il utilise celui-ci, ceci afin d' éviter d' utiliser simultanément deux émetteurs fonctionnant sur la même fréquence. Le pilote n' ayant pas mis sa pince sera responsable. La pince sera remise sur le tableau, après chaque vol.

 

Art.7 : Chaque pilote-aéromodéliste doit être conscient du danger potentiel que représente un aéromodèle en mauvais état, ou un matériel radioélectrique de télécommande ne répondant pas aux normes en vigueur ou d'un fonctionnement douteux.

Le niveau sonore émis par le modèle ne dépassera pas 79 Dba, mesuré à une distance de 7 mètres sous un angle de 90° de l'échappement, à 1 mètre au dessus du niveau du sol. Pendant les heures de passage, les dimanches et les jours fériés le niveau sonore de chaque avion ne dépassera pas 74 Dba.

La direction du club se réserve le droit d' interdire les évolutions d' aéromodèles qui ne présenteraient pas le maximum  de garanties de sécurité et aux pilotes dont les evolutions seront jugé dangereuses.

Les heures de vol sont limitées à

  • Tous les jours de la semaine pour les avions à moteur à combustion interne, aux planeurs et aux avions à moteur électrique de 9h à 12h et de 14h à 19h.
  • Les dimanches et les jours fériés sont réservés aux planeurs et aux avions à moteur électrique de 9h à une demi-heure avant le coucher du soleil

 

Art 7bis : Chaque nouveau modèle sera controlé sur le niveau sonore et la sécurité et inscrit dans un régistre. Le modèle sera prévu du numéro de la fédération de son pilote, clairement visible sur le modèle. Le pilote sera toujours en possession de sa carte de contrôle.

 

Art.8 : Chaque pilote-aéromodéliste doit, à tout moment, prendre le maximum de précautions afin d' éviter tout risque d' accident. Tous les membres actifs devront obtenir le brevet de sécurité au plus vite possible. Les évolutions des aéromodèles s' effectueront  strictement selon les prescriptions de la circulaire GDF 01 point 6. Le survol de personnes, véhicules, habitations, est formellement interdit. Les pilotes doivent respecter la zone de vol (se référer au plan affiché dans le clubhouse). Les évolutions à basse altitude ne sont autorisées que durant les phases de décollage et d' atterrissage et au-dessus de la zone de vol.

 

Art. 9 : En cas de crash la zone de recherche ne sera survollée par aucun avion. On aura le plus grand respect pour les propriétés et les personnes.

La recherche sera faite par deux personnes au maximum.

 

Art.10 : Les vols d' instruction doivent se faire par des pilotes expérimentés. Seulement après avoir obtenu le brevet élémentaire, l' élève pourra évoluer seul.

 

Art. 11 : C'est la responsabilité de chacun de respecter le réglement de vol.

 

Art. 12 : Le pilote le plus experimenté pourra functionner comme chef de vol. En l' absence de membres du commité, il a les mêmes pouvoirs d' interdire les évolutions en cas de problèmes ou non respect du réglement.

 

Art. 13 : L' accès à la piste est strictement réservé aux pilotes modélistes qui font évoluer leur avion. C' est le responsabilité de chacun de garder les visiteurs derrière le filet de sécurité. Le pilote ammenant un visiteur, sera à lui seul responsable en cas d' accident.

 

Art. 14 : Premier secours : Une trousse de premier secours du type KB de 29/10/71 et un extincteur sont disponible au terrain.

 

 

 

 

 

 

Le sousigné...........................................................................................................déclare avoir pris connaissance de ce réglement.

J’ accepte les conditions comme prescrites dans ce réglement. Je confirme mon accord avec les décisions qui seront prises par le commité ou le responsable des vols. Je respecterai sans condition les heures de vol , la zone de vol et  le niveau d’ émission sonore.

En cas d’ accident ou de procès-verbal, causé par le non respect de ce réglement, je serai moi-mëme et seul responsable des conséquences éventuelles.

 

 

 

Lu et  approuvé,